Ordensregler

Færdsel

Al færdsel skal ske hensynsfuldt, navnlig af hensyn til vore børn.

En hastighed på 20 km/t skal overholdes overalt i området.

Kør ekstra forsigtigt i tøbrudsperioder, hvor vejene er meget sårbare.

Snerydning vil ikke finde sted. Vinterlåsen, som alle parceller har nøgle til, vil være påsat kæden ud til Langelinie fra 1.10. til 1.4., så denne adgangsvej kan bruges, hvis vejen fra Brentebakkevej er lukket på grund af sne.

Parkering

Parkering på veje og stier er forbudt.
Biler skal parkeres på egen grund og der skal kunne parkeres mindst én bil på hver grund.
Hvis gæsters biler ikke kan parkeres på egen grund, må der parkeres på friarealerne.
Parkering må aldrig være til gene for andre.

Friarealer

Hjælp til med at holde friarealerne i ryddelig stand.
Friarealer, herunder stier, passager og rabatter må ikke beplantes.
Der må jf. vedtægterne § 6 ikke deponeres nogen form for affald eller materialer på friarealerne.
Ejere af grunde, der støder op til friarealer, har særlig pligt til at holde øje med disse og sørge for, at levende hegn i skel ikke vokser ud på friarealet.
Foreningen slår ikke græs på friarealerne.
Der må ikke ændres på veje og stier, og det er ikke tilladt at inddrage friarealer til egen grund. Leg på friarealerne er tilladt, men der må ikke opstilles legeredskaber.
Båltænding må ikke finde sted.
Der må ikke henstilles campingvogne/autocampere eller opslås telte på friarealerne og på forstranden.

Renovation

Renovation foretages af Næstved kommune efter det til enhver tid gældende regulativ.

Affald

Der henvises til storskraldsordningen for Næstved kommune.

Vand

Området forsynes med vand fra Karrebæk/Karrebæksminde vandværk. Vandværket vedligeholder ledningsnettet til og med målerbrønden. Vandledningen fra målerbrønden til huset vedligeholdes af ejeren.

Eventuelle restriktioner, – herunder forbud mod bilvask og havevanding bekendtgøres ved opslag i området, og restriktionerne skal overholdes.

Husdyr

Hunde skal uden for grundene og på stranden føres i snor, og de må ikke være til gene for andre.
Ejeren skal sørge for at fjerne efterladenskaber både fra friarealer og fra stranden.

Støj

I perioden 15/6 – 15/8 må arbejde med motorsave, rundsave, slibemaskiner og lignende samt græsslåning med motorklipper kun finde sted mellem kl. 10 – 12 og kl. 14 – 18. Søndag kun mellem kl. 10 – 12.

Efter kl. 20 skal al maskinstøj, hamren og banken ophøre.
Udendørs brug af radioer og lignende bør gøres hensynsfuldt.

Grundene

Enhver grund skal jf. vedtægterne § 6 holdes i pæn og ryddelig stand.
Større træer og buske skal holdes i en højde eller beskæres således, at de kun kaster skygge på egen parcel, friareal eller vej, og ejeren har pligt til ved nyplantning og ved jævnlig beskæring af eksisterende træer og buske, at tage hensyn til naboer og de bagved liggende parceller.
Såfremt 3 eller flere naboer eller bagved liggende parceller af denne grundejerforening klager over forholdene på en grund, og bestyrelsen finder klagen berettiget ifølge ordensreglerne, kan bestyrelsen pålægge anpartsejeren at bringe de påklagede forhold i orden.
Forinden klagen forlægges bestyrelsen, skal klagerne dog selv have taget kontakt til den der klages over og forhandlet med denne om at bringe det forhold, der klages over til ophør.
Hvis enighed ikke kan opnås og klagen fastholdes, fremsendes klagen derefter til bestyrelsen med oplysning om hvorfor der ikke kan opnås enighed om det påklagede forhold Hække, plankeværk, mur eller andet i skel mod nabogrund, parcel eller vej må ikke overstige 1,8 m, tilsvarende hegnslovens bestemmelser.  Er der niveauforskel mellem hegnets sider, måles de 1,8 m fra “naturligt terræn”, tilsvarende hegnslovens bestemmelser. Er der uenighed om forløbet af “naturligt terræn”, skal de involverede parter lade skellet opmåle af  en landmåler. Udgiften til opmåling af skellet betales af “den tabende part”.

Skelændring

En eventuel ændring af skel mellem parceller er betinget af:
– Naboernes skriftlige samtykke.
– Bestyrelsens skriftlige samtykke.
– Betaling af omkostninger til landinspektør for opmåling og rettelse af kort.
– Betaling af kr. 1.000 til grundejerforeningen for sagens behandling.

Stranden

Det henstilles indtrængende at alle hjælper til med at holde arealet i pæn og ryddelig stand.
Anpartsejere der ønsker at have båd på stranden, skal forsyne båden med et let læseligt nummer, som udleveres af bestyrelsesformanden.
Båden skal altid trækkes helt op i marehalmen men på vandsiden af diget, og hvis båden er forsynet med mast, skal den nedtages.
Båden må ikke stå på trailer/vogn.
Bilkørsel på strandarealet er ikke tilladt
Ridning overalt på grundejerforeningens område er forbudt.

Vejene

Alle veje vedligeholdes af foreningen.Skader på vejene som følge af kørsel med entreprenørmaskiner/lastbiler, opgravning vedrørende vandskader, telefonkabler m.v. skal retableres af den, der har rekvireret arbejdet. Vejene skal repareres med materialer tilsvarende vejenes beskaffenhed.Såfremt vejene ikke repareres/kan godkendes af bestyrelsen, vil bestyrelsen foranledige reparationen udført på anpartsejerens regning. Anpartsejeren skal sikre, at bevoksning langs vejene beskæres, så der er mindst en halv meter mellem bevoksning og vejbane.

Overtrædelse

Såfremt ordensreglerne overtrædes, kan bestyrelsen forlange, at anpartsejeren bringer det ulovlige forhold til ophør med et varsel, der er rimeligt i forhold til overtrædelsen, jævnfør vedtægterne § 11.